Vedtægter


V E D T Æ G T E R
f o r
S K T . K L E M E N S A N T E N N E F O R E N I N G


1.
Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er: Skt. Klemens Antenneforening.
Foreningens hjemsted er: Skt. Klemens, 5260 Odense S.

2.
Foreningens formål:
Foreningens formål er etablering og drift af fællesantenneanlæg med det formål at fordele radio- og tv-programmer og eventuelle andre programmer/signaler, herunder internetadgang m.v. fra ind- og udland til medlemmerne.

Det er i den forbindelse foreningens formål, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og bekendtgørelse om fællesantenneanlæg m.v., at sikre medlemmerne det optimale udbud af radio, fjernsyn og andre programmer, herunder internetadgang, på de for medlemmerne fordelagtigste vilkår.

Foreningen er berettiget til at søge disse mål opnået ved forhandlinger med andre lignende foreninger og markedets udbydere af radio, fjernsyn, internetadgang og andre programmer.

Findes det nødvendigt for at realisere formålet, at foreningen sammensluttes med en eller flere foreninger, eller at foreningen helt eller delvist underlægges andre foreningers myndighed, har alene generalforsamlingen kompetence til at træffe afgørelse vedrørende sådanne forhold.

3.
Foreningens medlemmer:
Som medlemmer skal optages alle husstande, institutioner, firmaer og lignende, der tilsluttes antenneanlægget.

Andre husstande, institutioner, firmaer og lignende kan optages og tilslutning skal finde sted, når de af foreningen fastsatte vilkår herfor overholdes.
Tilsvarende kan husstande m.v., der tilsluttes fibernet hos foreningens samarbejdspartner(e) optages som medlemmer.

4.
Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned, og der indvarsles hertil senest 2 uger forud ved direkte orientering til medlemmerne.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Foreningens reviderede regnskab.
4. Budgetforslag, herunder forslag til kontingent for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af suppleanter for bestyrelsen og revisor.
9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal for at kunne behandles af generalforsamlingen fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker dette, eller når 20% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom vedlagt en dagsorden for generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at kravet er kommet formanden i hænde, og tidligst 2 uger efter at den ekstraordinære generalforsamling er blevet indvarslet ved annoncering i et lokalt distriktsblad.

Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpel stemmeflertal, dog kræver beslutninger om vedtægtsændringer, at disse er bemærkede i indkaldelsen, og at mindst 60% af de tilstedeværende stemmer for beslutningen.

Hver tilsluttet husstand, institution, firma m.v., og kun disse har én stemme ved personligt fremmøde.

5.
Bestyrelsen:
Foreningens forretningsorden fastlægges og dens daglige ledelse foretages af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling, normalt for to år ad gangen. Der afgår på lige årstal 2 medlemmer og på ulige årstal 3 medlemmer. I tvivlstilfælde afgøres ved lodtrækning, hvem der skal afgå. På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 revisorer, 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, såfremt tre medlemmer er mødt.

6.
Dækning af foreningens udgifter:

Til dækning af foreningens udgifter opkræves hos medlemmerne:

1. Kontingent som fastsættes af generalforsamlingen, jf. § 4.

2. Beløb til dækning af foreningens udgift til programmer.

3. Beløb til dækning af foreningens udgifter til afgifter, herunder foreningens udgifter til Copy-Dan, Koda, Telestyrelsen, moms og andre afgifter som pålægges foreningen udefra.

Såvel det fastsatte kontingent som de nævnte afgifter kan efter bestyrelsens skøn opkræves ad flere gange spredt over regnskabsåret.

Kontingentet m.v. kan ikke forlanges helt eller delvist tilbagebetalt ved udtræden af foreningen.

7.
Foreningens regnskabsår:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Årsregnskabet skal være afsluttet og behandlet af revisorerne inden udsendelse af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

8.
Udmeldelse/eksklusion.
Udmeldelse kan kun finde sted, når der samtidig foretages afbrydelse af antennetilslutningen til antenneanlægget.

Indbetalte ydelser til foreningen tilbagebetales ikke og vilkårene om betaling af de i vedtægtens § 6 nævnte ydelser er fortsat gældende indtil der er sket lovlig opsigelse som nedenfor anført.

Et medlem kan opsige sit medlemskab til ophør når dette sker skriftligt med 14 dages varsel til en 1. januar.

Ved ejerskifte hæfter den tidligere ejer/det udtrædende medlem for de i § 6 nævnte ydelser indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Ved væsentlig misligholdelse af et medlems forpligtelser overfor foreningen, herunder ved manglende betaling af de i § 6 nævnte ydelser, er bestyrelsen berettiget til at afbryde det pågældende medlems tilslutning til antenneanlægget, og bestyrelsen er berettiget til at ekskludere det pågældende medlem.

Beslutningen om at afbryde antennetilslutningen og beslutningen om at ekskludere medlemmet kan indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling, der har den endelige afgørelse.

Medlemmerne er forpligtet til at holde deres modtagerapparater i en sådan stand, at de øvrige medlemmers brug af antenneanlægget ikke generes. Indgreb i antenneanlægget eller dele heraf må kun udføres af personer godkendt af bestyrelsen.

Misligholdelse af disse forpligtelser anses som væsentlig misligholdelse.

9.
Tegningsregel/hæftelse:

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

10.
Foreningens opløsning:

Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres, eller når der træffes lovlig beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

I tilfælde af foreningens ophævelse fordeles evt. overskud efter dækning af foreningens samtlige forpligtelser - ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde til udbetaling af noget beløb.

11.
Vedtagelse af vedtægter og ændringer heraf:

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. april 1974 og ændret på ekstraordinære generalforsamlinger den 9. maj 1983, 21. marts 1991 og 6.juni 2000 og 27.marts 2003 og 10.marts 2015 og 29. marts 2022.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Følg os

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00