Om os


Af Egon Birkholm - April 2006

Grundejerforening og fællesantenne.

Første gang man hører tale om en fælles antenneforsyning i Skt. Klemens er i forbindelse med Skt. Klemens Grundejerforening, som blev oprettet på en stiftende generalforsamling i Stenløse Forsamlingshus d. 13. maj 1969. Formanden for denne forening var E. Eskild Jensen, Vossevangen 7.
Grundejerforeningen sendte i juni 1969 en rundskrivelse ud til beboerne, hvori man ønskede tilkendegivelse af, om man var interesseret i oprettelse af en fællesantenne. På det tidspunkt tilbød man: Dansk tv incl. farver, Tyskland program 1 (omsat fra kanal 50 til kanal 9), Tyskland program 2 (omsat fra kanal 39 til kanal 5) og dansk og tysk radio i stereo.
Resultatet af denne rundspørge blev 113 interesserede beboere, hvorefter grundejerforeningen indkaldte til orienteringsmøde i Stenløse forsamlingshus december 1969. På dette møde var installationsfirmaet Iversen og Christensen tilstede og fortalte om, hvordan en etablering af en fællesantenne kunne finde sted. Grundejerforeningen havde indhentet tilbud på etableringen fra flere firmaer, og i februar 1970 sendte man en kontrakt ud til underskrift hos de interesserede beboere. Denne kontrakt var påført installationsfirmaet Karl Fr.Kaae. Prisen pr. andel var kr. 880.
I september 1970 sendte grundejerforeningen en skrivelse ud til de tilmeldte beboere, hvori man beklagede, at det trods ihærdige anstrengelser ikke var lykkedes at opnå den nødvendige tilslutning til at etablere et fællesantenneanlæg i Skt. Klemens. De underskrevne kontrakter blev samtidig returneret til de tilmeldte beboere. I marts 1971 hørte man sidste gang fra grundejerforeningen, idet bestyrelsen i forbindelse med den ordinære generalforsamling foreslog foreningen opløst, hvilket blev vedtaget.Sonderinger

I 1972 arbejdede Arthur Bugsgang fra Kildebakken med et antenneprojekt. Dette projekt havde den særlige udformning, at de beboere, der lå tættest på antennemasten skulle betale mindst og de, der lå længst væk fra masten, tilsvarende mere. Dette projekt faldt dog hurtigt til jorden.
I 1973 eksperimenterede Preben Jensen og hans genbo Palle Moreau med modtagelse af tv fra Sverige og Tyskland, og efter henvendelse fra en del beboere, som også var interesseret i at modtage disse programmer, gjorde man et nyt forsøg på at etablere en fællesantenne i området. Et udvalg bestående af Preben Jensen, Jægerbakken 14, Palle Moreau, Jægerbakken 13, Jørgen Larsen, Nørrevangen 11 og Flemming Sunding, Egebakken 17, udfærdigede en skrivelse, som blev omdelt til beboerne i august 1973, angående interesse i etableringen af fællesantenne. Udvalget havde kontaktet 4-5 antennefirmaer angående tilbud på etablering af anlægget. Det bedste tilbud var fra firmaet Scantemo i Vejle, som bl.a. ville tage sig af kontraktskrivning og evt. finansiering. Denne gang var ca. 150 beboere interesseret i etablering af fællesantenne. Man ville rejse en gittermast på 40- 50 m på et centralt sted i området.
Da der samtidig blev foretaget en helt ny udstykning på Kirkestenten, faldt det naturligt at placere masten der, idet der samtidig kom en kollektiv tilmelding af disse ca.30 huse.Stiftelse af Skt. Klemens Antenneforening

Herefter var der grundlag for at arbejde videre med projektet og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling i Skt. Klemens Antenneforening. Dette foregik på Skt. Klemensskolen tirsdag d. 3. april 1974. Her blev foreningens første bestyrelse valgt, som efter konstituering bestod af følgende:

Formand: Preben Jensen, Jægerbakken 14
Kasserer: Erik Knudsen, Bøgebakken 8
Sekretær: John Lyneborg, Møllevangen 12
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Grossmann, Skovbakken 63
Jørgen Larsen, Nørrevangen 11
Suppleanter:
Hans Hansson, Skovbakken 45 Back Henriksen, Birkebakken 16
Revisorer:
Carsten Skjoldborg, Grønvej 6
Niels Yde, Vossevangen 9

Kontingentet til foreningen for 1974 fastsattes til kr. 65,- hvilket blev opkrævet af Scantemo. Hans Hansson overdrog ved denne lejlighed formuen på kr. 2085,64 fra den nedlagte grundejerforening til den nyoprettede antenneforening. På de følgende bestyrelsesmøder blev der bl.a. behandlet diverse skrivelser angående en deklaration vedr. mastplaceringen på Svend Larsens grund på Kirkestenten.Masten på Kirkestenten

Etableringen af antenneanlægget blev udført i sidste halvår af 1974 og første halvår af 1975.
Endelig godkendelse og måleattest forelå fra Post & Telegrafvæsenet (P&T) d. 1/5 -1975. Bestyrelsen havde dette år valgt at vente med den årlige generalforsamling til måleattest og godkendelse forelå. Generalforsamlingen blev holdt d. 29/5 i Stenløse Forsamlingshus. I de følgende år blev foreningens forsyningsområde udvidet med Skt. Klemensskolen, Arbejdernes Boligforening og Skt. Klemens Vænge. På generalforsamlingen i 1978 ønskede Hans Hansson at træde ud af bestyrelsen. Han blev erstattet af Palle Moreau, Jægerbakken 13, som kunne tilføre bestyrelsen ekspertise inden for teleteknik, da han var ansat hos Fyns Telefon. Til generalfor- samlingen var mødt 8 personer. På det tidspunkt begyndte beboerne at forespørge om at få flere programmer, hvilket var gjort muligt v.h.a. parabolmodtagelse. Der var lige blevet rejst en stor mast på Glentevej (5000 medlemmer). Ifølge formanden var det en for stor investering for en lille forening som Skt. Klemens. Bestyrelsen ville følge udviklingen på dette område, idet det muligvis på et tidspunkt kunne blive aktuelt med en fællesmast for hele Odense.
På generalforsamlingen 1980 kom Palle Nielsen, Egebakken 16, ind som nyt medlem af bestyrelsen, i stedet for John Lyneborg, som var rejst fra byen. Ved den følgende konstituering blev Palle Moreau valgt til ny sekretær for foreningen.Programmer etc. i 1982

Programudbuddet i 1982 var ret beskedent og bestod af DR og de 3 tyske nationale programmer, derudover dansk og tysk FM-radio. Et forslag om svensk tv blev forkastet på generalforsamlingen i 1982. Kontingentet var i dette år på kr. 125,-

I juni 1982 deltog Preben Jensen i orienterende møder med Fyns Kommunale Telefonselskab (FKT) og Odense Kommune angående samarbejde mellem antenneforeningerne i området vedrørende etablering af bredbåndsnet.

Følgende alternativ fremgik af bestyrelsesmøde i november måned:
1. Anlægget udbygges fra 6 til 8 programmer. Pris ca. 200,- kr. pr. medlem.
2. Der opsættes egne paraboler, og anlægget udbygges til 30 kanaler. Pris 2000 kr.pr.medlem.
3. Som forslag 2, dog hentes signalet fra Hjallese. Pris 1000,- kr. pr. medlem.
En forbrugerundersøgelse dette år resulterede i, at 57 var for og 40 imod en udvidelse af programudbuddet. Bestyrelsen diskuterede muligheden for at lægge et forsyningskabel ind til Hjallese og der tilslutte sig Glentevejens Antenne Laug (GAL).

Dette var muligt fordi Hjallese Antenneforening (1400 medl.) var blevet tilsluttet. Prisoverslag på et sådant forsyningskabel var 175.000 kr., hvilket kunne betales over en årrække. Herfra kunne trækkes 13.000 kr. eksl. moms i besparelse på fuldservice, idet masten med tilhørende elektronik kunne fjernes. Et lynnedslag i masten i begyndelsen af 1984 anrettede megen skade på elektronikken. Dette ville man kunne undgå fremover ved at få signalet leveret fra Hjallese.Signalforsyning fra GAL

På generalforsamlingen i marts 1984 på Skt. Klemensskolen blev det oplyst, at bestyrelsen overvejede en tilslutning til GAL. Man havde fået et lignende tilbud fra FKT, som dog først kunne realiseres fra 1986, hvor signalet var fremført til Stenløse centralen ved rundkørselen. Det var nødvendigt at ombygge foreningens eget anlæg, som på dette tidspunkt kun kunne fremføre 6 tv-programmer i VHF-frekvensområdet. Et tilbud på ombygning af eget net lød på kr. 124.000 excl. moms, hvilket beløb kunne fremskaffes fra foreningens formue, salg af antennemast og forhøjelse af kontingent. Efter forhandlinger med GAL og udarbejdelse af "Samarbejdsaftale mellem Skt. Klemens Antenneforening og GAL" blev det endelig besluttet at sammenkoble de 2 foreninger forsyningsmæssigt, hvilket fandt sted d. 30. november 1984. Programudbuddet bestod af DR, de 3 tyske programmer, Sverige (dårlig kvalitet) og lokal tv, foruden nogle danske og tyske radioprogrammer.

I 1985 holdtes der generalforsamling på Skt. Klemensskolen d. 25. marts, hvor der forekom en udskiftning i bestyrelsen, som herefter bestod af følgende:
Formand: Preben Jensen, Jægerbakken 14
Kasserer: Erik Knudsen, Bøgebakken 8
Sekretær: Georg Karnøe, Vårvangen 8
Bestyrelsesmedlemmer:
Egon Birkholm, Svenstrupvej 40
Lars Arvid Nielsen, Kildebakken 6

Foreningens forsyningsområde udvidedes med bl.a. Sønderdalen, Norddalen og en nyudstykning på Svenstrupvænget.
På generalforsamlingen i 1986 i Stenløse Forsamlingshus ønskede formanden og kassereren at trække sig med den begrundelse, at de havde været med fra foreningens start i 1974. Herefter bestod bestyrelsen af følgende:

Formand: Lars A. Nielsen, Kildebakken 6
Kasserer: Knerk Johansen, Søndervangen 6
Sekretær: Georg Karnøe, Vårvangen 8
Bestyrelsesmedl.: Egon Birkholm, Svenstrupvej 40
Bestyrelsesmedl.: Bjarne Christensen, Kildebakken 19Nedtagning af masten på Kirkestenten

Efter overgang til signalforsyning fra GAL var masten på Kirkestenten blevet overflødig, og den blev herefter solgt til Ole Eriksen Kabel TV (installatør for GAL) for Kr. 25.000.
På de følgende generalforsamlinger var masten et af de store emner, da beboerne på Kirkestenten gerne ville have den fjernet. Gentagne henvendelser til Ole Eriksen var uden resultat, hvorefter en advokat blev sat på sagen.
Oktober 1988 blev der indgået et forlig, hvorefter Ole Eriksen og Skt. Klemens A/F enedes om at betale hver halvdelen af udgifterne til en nedtagning, hvilket blev anslået til 30.000-40.000 kr. Herefter blev der indhentet tilbud hos relevante firmaer. Masten blev nedtaget i september 1989.
Kontingentet til foreningen var stærkt stigende bl.a. på grund af en ny afgift til Copydan og betaling for måleattest til P&T. Der var også bred enighed i bestyrelsen om, at man måtte foretage en opsparing, idet en udbygning af anlægget til S-kanaler eller UHF kanaler var nødvendig inden for de nærmeste år. Kontingent 1987 blev vedtaget på kr. 350,- Tidligere var det Scantemo, som havde foretaget den administrative del med hensyn til kontingentopkrævningen. Dette blev nu lavet om, således at foreningens kasserer overtog dette arbejde med hjælp fra Multidata. På Generalforsamlingen i 1987 blev Georg Karnøe efterfulgt af Aage Trommer, Svenstrupvænget 1. Herefter skete der ingen ændringer i bestyrelsen før 2003.Hybridnet fra FKT
I 1987 hørte man om hybridnettet fra FKT, som tilbød 11 programmer for kr. 115,- pr. medlem. Bestyrelsen fulgte udviklingen og fik demonstreret hybridnettet på Bolbro central.
En vejledende afstemning på generalforsamlingen i 1990 ang.hybridnet eller GAL faldt ud til fordel for hybridnettet fra FKT. På det tidspunkt modtog vi 11 programmer fra GAL, men da anlægget kun var godkendt til 8 programmer, måtte man fremskynde opgraderingen, hvilket også var helt afgørende ved skift til hybridnettet. I november 1990 blev der underskrevet en kontrakt med Fyns Telefon kabel tv om opgradering af anlægget til S-kanaler. Samtidig tog man hensyn til, at anlægget senere kunne udbygges til UHF, idet fordelere og skabe blev forberedt til dette. Denne opgradering var en udgift for foreningen på ca. 600.000 kr., og det var nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling for at få bemyndigelse til at optage et lån på 320.000 kr., hvilket blev bevilget. Samtidig opsagde man servicekontrakten med Scantemo, hvorefter det var Fyns Telefon kabel tv, som udførte service på anlægget. På generalforsamlingen i marts 1991 foreslog bestyrelsen "ændring og modernisering" af vedtægterne, hvilket blev vedtaget. Renoveringen blev afsluttet sommeren 1991, og det viste sig efterfølgende, at omkostningerne herved kunne bestrides af den af foreningen i de foregående år gennemførte opsparing. Signalforsyningen fra GAL var ikke uden problemer, da der var en 10 km. lang strækning fra GAL's mast på Østerbro til Skt. Klemens. Der var ca. 35 forstærkere undervejs, og hvis en af disse forstærkere svigtede, havde vi ingen signal i Skt. Klemens. Derfor foreslog bestyrelsen på generalforsamlingen i 1992, at skifte til hybridnettet fra Fyns Telefon kabel-tv, hvilket kunne give en mere stabil forsyning, da signalet kunne fremføres fra centralen ved rundkørslen ved hjælp af et lyslederkabel direkte til vores tilslutningspunkt. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at arbejde videre med denne sag.
I 1992 overgik Arbejdernes Boligforening (238 husstande) til at blive fuldgyldige medlemmer af foreningen. Hidtil havde de købt signalet fra foreningen og selv administreret det videre forløb. Ligeledes blev APO-bolig Svenstrupvej 44 (13 husstande) tilsluttet. Foreningen havde herefter 924 tilsluttede husstande. Dette år blev kontingentet fastsat til kr. 500,- bl.a. med den begrundelse, at flere betalingsprogrammer var på vej (således Eurosport, Discovery og TV3), og en fortsat opsparing var ønskelig. I 1993 blev kontingentet fastsat til kr. 550,- pga. forhøjede afgifter til Copydan og P&T. På generalforsamlingen 1994 var der en livlig meningsudveksling ang. GAL kontra Fyns Telefon hybridnet som signalleverandør. Der var fremmødt 17 medlemmer plus bestyrelsen. Dette år blev det fra myndighedernes side besluttet, at foreninger skulle være momspligtige, hvorfor kontingentet blev forhøjet med et tilsvarende beløb.Modernisering af anlæg

Sommeren 1995 blev der foretaget en renovering af hovedstrækningen fra Møllevej til Arbejdernes Boligforening. Nye forstærkere til UHF blev monteret på denne strækning. Pris ca. 50.000 kr. December 1995 fremkom tilbud fra TDC (tidligere Fyns Telefon) på signalforsyning og renovering af hele området til UHF-kanaler. Ved generalforsamlingen i 1996 fremlagde bestyrelsen forslag om udskiftning af signalleverandør, hvilket blev stemt ned med et knebent flertal. En vejledende afstemning inden generalforsamlingen havde imidlertid givet det modsatte resultat.GAL og Lindegården

Sommeren 1996 erfarede bestyrelsen, at GAL var i gang med at installere fællesantenne i et igangværende byggeri ved Lindegården og ville optage disse 13 husstande som fuldgyldige Glentevejsmedlemmer. Bestyrelsen følte, at GAL gik på "strandhugst" inde midt i vores forsyningsområde. En henvendelse til GAL gav det svar at, bygherren absolut ville have signal fra dem, skønt Skt. Klemens A/F jo fik nøjagtigt de samme signaler leveret fra GAL, og vi havde signal lige ved området. GAL måtte trække et nyt kabel fra lyskrydset til bebyggelsen. Udgiften hertil blev båret af bygherren. Skt. Klemens A/F holdt i januar møde med GAL for at få en nærmere forklaring bl.a. om den fællesejede del af forsyningslinien, som GAL havde brugt til forsyning af det nye område ved Lindegården, uden forudgående orientering af eller tilladelse fra Skt. Klemens A/F.Skift fra GAL til TDC.

På generalforsamlingen i 1997 fremsatte bestyrelsen igen forslag om udskiftning af signalleverandør (til TDC) og renovering af anlægget til UHF, med mulighed for at fremføre op til 60 programmer. Dette blev vedtaget med 79 stemmer for og 9 imod. TDC gennemførte i 1997 landsdækkende brugerafstemning og derefter forhandling med programudbyderne, hvilket forsinkede hele processen. Endvidere skulle nogle forhandlinger om kontraktens længde på plads. TDC's standardkontrakt lød på 10 år, vi ville maksimalt binde os for 5 år. Februar 1998 fik foreningen så endelig et kontraktudkast, som var så favorabelt, at bestyrelsen var enig om at acceptere det. Det gik ud på, at ved tilslutning pr.1.marts 1998 ville TDC levere fuld pakke resten af året, uden at opkræve nogen programafgifter. Dette var en besparelse for foreningen på ca. kr. 350.000 for 1998.
Skiftet fra GAL til TDC blev effektueret d. 12 marts 1998. Denne dato blev kontrakten med GAL opsagt.
Herefter påbegyndte TDC renoveringen af foreningens anlæg til UHF-kanaler, med udskiftning af ca. 100 forstærkere, 220 fordelerskabe, 2,5 km. jordkabel m.m. Dette var den mest omfattende renoveringen i foreningens historie, varighed ca. 4 måneder, pris ca. kr. 1.000.000, hvilket beløb foreningen havde opsparet. Renoveringen blev afsluttet i november 1998.Afslutning af strid mod GAL

Den økonomiske side af sagen med GAL var dog langt fra afsluttet på dette tidspunkt, idet Skt. Klemens A/F ikke havde overholdt opsigelsesvarslet. Til at varetage foreningens interesser over for GAL kontaktede vi advokat Erik Bo Rasmussen, som undersøgte kontraktens juridiske bestemmelser og deltog i den følgende voldgiftssag, som Skt. Klemens A/F desværre tabte. Advokaten bemærkede, at de skriftlige formuleringer i forholdet til GAL havde været for utilstrækkelige. Bestyrelsen havde stået over for en vanskelig valgsituation. Den besparelse, der havde været på programafgifter i 1998, var dog langt større end de omkostninger, der havde været ved at føre voldgiftsagen mod GAL.Indførelse af tre pakker.

På generalforsamlingen i 2000 blev det pga. stadig stigende Programafgifter foreslået, at der blev mulighed for at vælge mellem 3 forskellige pakkeløsninger. En grundpakke med 8 programmer, en mellempakke med 12 programmer og en fuldpakke med alle programmer.
Dette ville dog kræve vedtægtsændringer, som blev besluttet på to følgende ekstraordinære generalforsamlinger i april og maj. Pakkevalg var muligt fra 1. juli 2000 til følgende priser: Grundpakke danske programmer, lokal tv og et par tyske kr. 800,- mellempakke yderligere TV3, 3+, N3 og ønskekanalen kr. 1175,- fuldpakke alle programmer kr. 1865,- Sammensætningen af de enkelte pakker var et af emnerne på generalforsamlingen i 2001, som flere medlemmer godt kunne tænke sig at ændre. Dette var desværre ikke teknisk muligt.Ny kontrakt med TDC

Generalforsamlingen 2002 var et tilløbsstykke uden fortilfælde i foreningens historie, idet 112 medlemmer var mødt op. Bestyrelsen havde skrevet en ny fem- årig kontrakt med TDC, mod at TDC uden beregning opgraderede foreningens anlæg til internet med returvejssystem. Dette havde en værdi af kr. 800.000 incl. moms. Kontrakten var udformet således at den kunne ophæves efter 3 år mod at foreningen betalte kr.10.800 for hver måned der måtte restere ved opsigelsen. Den teknologiske udvikling gik så hurtigt, at det kunne være svært at se ret langt frem i tiden, derfor holdt vi denne "bagdør" åben. Bestyrelsen blev dog bebrejdet for ikke først at havefremlagt kontraktoplægget på generalforsamlingen, inden vi underskrev det.Forhandlinger med Dyrup - Sanderum Antenneforening

Efter indgående drøftelse blev bestyrelsen af generalforsamlingen forpligtet til inden generalforsamlingen 2004 at henvende sig til såvel Dyrup - Sanderum Antenneforening som GAL med henblik på indhentning af tilbud på signalleverance og fremlægge dette på generalforsamlingen. Det kommende WebSpeed internet fra TDC blev demonstreret på generalforsamlingen. I slutningen af 2002 havde Arbejdernes Boligforening med sine 238 medlemmer udmeldt sig af foreningen og var gået over til signalforsyning fra GAL. På generalforsamlingen 2003 redegjorde formanden for de undersøgelser, der have været ang. alternativ signalleverandør. Et tilbud på nedgravning af et forsyningskabel fra Dyrup - Sanderums antennemast på Højmevej til vores forsyningspunkt på Møllebakken (2,3km.) lød på kr. 464.000 excl.moms og teknisk udstyr. En henvendelse til GAL var ikke besvaret. Dette år var der fremsat 4 ændringsforslag til vedtægtsændringer fra Finn Kjær-Rasmussen. Disse blev efter en skriftlig afstemning afvist.Formandsskiftet.

Sommeren 2003 henvendte den daværende formand Lars Arvid Nielsen sig til den øvrige bestyrelse og tilkendegav, at han gerne ville stoppe som formand, helst med øjeblikkelig virkning. På det følgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med næstformand Egon Birkholm som ny formand, ny næstformand blev Bjarne Christensen og nyt bestyrelsesmedlem blev John Nielsen. Den nye formand redegjorde på generalforsamlingen i 2004 for de møder, der havde været med Dyrup Sanderum Antenneforening. De fremkomne forslag om samarbejde var efter bestyrelsens opfattelse ikke acceptable. Vi kunne nemlig nedlægge vores forening, bruge formuen til et nyt kabel og ellers blive koblet på som medlemmer hos dem. Et tilbud fra GAL fremkom dagen før generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen ikke havde mulighed for at tage stilling dertil. Dette blev behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde og fremlagt på generalforsamlingen i 2005. Bestyrelsen havde ikke anset det for acceptabelt, dels på grund af en tidshorisont på 5 år, dels fordi foreningens mange internetbrugere måtte foretage skift af e-mail og modem.Skt. Klemens Antenneforening 2006

Foreningen er i dag en moderne netforening (778 medlemmer), som tilbyder tre pakkeløsninger: Grundpakke (140 medlemmer), Mellempakke (217 medlemmer), og Fuldpakke (411 medlemmer). 38 analoge programmer i fuldpakken, tilsvarende digitalt (via Selector), internet op til 4Mbit og som det sidste nye: IP-telefoni. Læs videre på foreningens hjemmeside: www.skaf.dk/arkiv, hvor man bl.a. kan læse de sidste 6 års generalforsamlingsreferater og foreningens vedtægter.


Egon Birkholm - April 2006

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Følg os

Fejlmelding

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00